અચાનક પથરીનો દુખાવો ઉપડે તો એક ગ્લાસ પાણીમાં આ એક વસ્તુ કરીને પી જાઓ માત્ર પાંચ મિનિટ માં જ દુખાવો ગાયબ થઈ જશે – Stone problems – Digital Gujarat Info

By | May 2, 2022
AdvertisementStone problems are very common these days and can affect anyone from a young age to an older one. Kidney problems are most common in Kid.

Kidney Stones: Kidney Stones can be easily removed without any operation!  Always consume these juices Kidney stones type of juice that can flush out  kidney stones without medicine | PiPa News
AdvertisementThe combination of uric acid, phosphorus, calcium, oxalic acid in the urine causes the formation of stones.

The pain is excruciating as the stones get bigger and louder, while the stones get stuck in the urinary tract while urinating, which causes excruciating pain.

There are so many types it’s hard to say. There are many causes such as drinking less water, deficiency of minerals in the body, increase in the amount of chemicals in the urine, eating too much junk food.

Symptoms of gallstones include bleeding from the urine, excruciating pain when urinating, vomiting, panic, and urinary retention.


It is very important to stop the pain of stones immediately, for this the pain should be relieved with the help of Ayurvedic remedies, for this we will tell you a home remedy to get relief from the pain of stones, and also a remedy to crush the stones out of the urethra.

When a stone hurts suddenly, mix a whole lemon in a glass of water and drink lemon water by shaking it. This is a nectar-like drink. Drinking Jane will reduce the pain in just five minutes.

To get rid of urinary tract stones, take a banana, fill it with four grains of black pepper and eat it, then drink a cup of warm milk on top of it, this remedy you have to do for three to four days.

Doing so will crush the stones in the urethra and flush them out. So that the pain of the stone will also go away. The medicinal properties of black pepper are important in breaking down stones.

Here are some home remedies to get rid of gallstones and crush the gallbladder and urinate, which can be used to get relief from gallstones. You can also go to the nearest doctor for advice.

ગુજરાતી માં વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

Digital Gujarat HomePage : Click Here

Advertisement

One thought on “અચાનક પથરીનો દુખાવો ઉપડે તો એક ગ્લાસ પાણીમાં આ એક વસ્તુ કરીને પી જાઓ માત્ર પાંચ મિનિટ માં જ દુખાવો ગાયબ થઈ જશે – Stone problems – Digital Gujarat Info

  1. Pingback: શરીરમાં દેખાય આ લક્ષણ તો સમજી જાઓ વિટામિન-ડી ની ઉણપ છે, વિટામિન-ડી મેળવવા સવારે 15 મિનિટ આ જગ્યાએ ઉભ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *