આ તો ગજબ પ્રેમ, દિલ ખુશ કરી દીધું : બાળકી અને કાબરની દોસ્તી આખા ઇંટરનેટ પર થયો છે વિડિઓ તમે પણ જોવો

By | April 2, 2022
Advertisement

Wedding Invitation Cards to welcome yours family members, companions and cherished one.
Wedding Invitation cards layout to make Invitation cards.

You can save or share the last hello card.

Advertisement

Wedding Invitation has extraordinary elements:

 1. All work in single screen.
 2. Full view material.
 3. Share Stickers to social applications.
 4. Share Quotes to social applications.
 5. Set Greeting as backdrop.
 6. Statements to browse.

આ તો ગજબ પ્રેમ, દિલ ખુશ કરી દીધું : બાળકી અને કાબરની દોસ્તી આખા ઇંટરનેટ પર થયો છે વિડિઓ તમે પણ જોવો અહિથી.

Help:

 1. Client can set any picture as foundation, simply address foundation (drape) symbol.
 2. Messages can be customized by doodle message. Message can be scattered moreover.
 3. Client can apply impacts to picture like sketch, address star symbol.
 4. Messages can be placed in various text styles and tones, address T symbol.
 5. Sticker can be applied on picture, address rose symbol.

What’s happening:

●More Cards added

●Card quality improved while sharing

●Cards and Stickers are Categorized

●Presently you can make Invitation in Hindi
●Hindi Fonts added

●Presently Pic can be trimmed in different sizes other than square and circle, use Pic Editor.

●Progressed Text Control with numerous choices like multicolor, shadow, shader, 3D turn and so on..

●Progressed Sticker Control.

●Manifestations can be put something aside for later alter.

●Many issues fixed

This Application Source :- Google Playstore

Download This Wedding Invitation Card Maker ApplicationAdvertisement

2 thoughts on “આ તો ગજબ પ્રેમ, દિલ ખુશ કરી દીધું : બાળકી અને કાબરની દોસ્તી આખા ઇંટરનેટ પર થયો છે વિડિઓ તમે પણ જોવો

 1. Pingback: તમારા એ.પી.એલ રેશન કાર્ડ ને બી.પી.એલ રેશન કાર્ડ માં ફેરવો આ રીતે અને તમામ સરકારી યોજનાઓ નો લાભ લઈ શક

 2. Pingback: નવરાત્રી ના પેહેલા દિવસે જન્મેલી આ છોકરી ને લોકો કહી રહ્યા છે મા દુર્ગા …..જાણો શું છે મામલો અને જુ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *