ગુજરાતની એક એવી હોસ્પિટલ જ્યા OPD થી લઈને લાખો રૂપિયાના ઓપરેશન થાય છે બિલકુલ ફ્રી માં ગુજરાતની ફ્રી સેવા આપતી હોસ્પિટલ,

By | March 25, 2022
Advertisement


Often due to economic hardship we can’t do anything even in big diseases. And people are mentally broken. There are many institutions in our country which provide free treatment to the poor. People who are financially destitute are given it for free, but we want to tell you about a hospital where everything is given for free.


Advertisement


Today we are going to tell you about a hospital in Gujarat where every patient is treated free of cost. There is no charge for any serious illness. From small operations to large operations are also performed free of charge.


The name of this hospital is Swami Nirdoshanandji Manavaseva Trust. The hospital is located in Timba village in Umrala taluka of Bhavnagar district. Which is adjacent to Ahmedabad Amreli Highway. At Nirdoshanandji Hospital, patients are examined, sonography, X-ray, laboratory and any operation free of cost.


ફ્રી સિલાઇ મશીન યોજના ૨૦૨૨

In addition, the meals of those patients are also provided to their relatives. Each of these features is completely free. It is said that Swami Nirdoshanandji had a dream to build a hospital for free treatment. And donated land to his disciple Manuben to build a hospital. The construction of the hospital started from then on.


ગુજરાતી માં વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *