છાશમાં આ 3 વસ્તુ મિક્ષ કરી પી લ્યો આંતરડામાં ગંઠાઈ ગયેલો વર્ષો જૂનામાં જૂનો મળ બહાર નીકળી જશે Digital Gujarat Info

By | May 8, 2022
Advertisement


butter milk profit In this article we will tell you a nice thing that if the feces clotted in your intestines is frozen, you do not take the name of eliminating constipation and the accumulation of feces in the intestines causes you to constantly produce gas, when your body gas and gas do not pass or Even if you take any medicine, you will not recover.

Advertisement


butter milk profit You have flatulence, your stomach is full, you do not have proper bowel movement, or you have to go to the toilet frequently, or you have to go for a day or two, or your stools are hard. It has excellent digestible properties.

Buttermilk helps digest your food and cleanses your bowels. But when this type of clotted stool has dried in the intestines, if you mix three things in buttermilk and consume buttermilk, the dried stool in your intestines will come out quickly and you will feel complete relief butter milk profit.

butter milk profit

For this we have to take radish buttermilk first, not sour buttermilk at all. Then you have to put cumin in radish buttermilk, add a little Sindhav salt and you have to add ajmo or ajma powder.

Put ajmo cumin and sindhav in your whey, mix it well and if you consume this buttermilk, the feces in your intestines which has dried up, the feces has accumulated, has accumulated, your stomach is not cleansed. This stool will come out slowly after consuming.

butter milk profit

This buttermilk will relieve your ajmo from your gas problem, if you have digestive problems, if you do not feel hungry, if you feel full then cumin will relieve you from this.

Sindhav will cure you if you have minor or major stomach ailments. So when this buttermilk, ajmo, cumin and sindhav are a mixture of these four things and when we consume that thing, our body gets certain benefits. Drinking this buttermilk will help you digest your food faster and your stomach will be much lighter.

If you also have a stomach problem such as constipation, indigestion, bloating, etc., there is a definite benefit in adding buttermilk to these three things. We hope you enjoy the information,

ગુજરાતીમાં વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

Digital Gujarat HomePage : Click Here

Advertisement

One thought on “છાશમાં આ 3 વસ્તુ મિક્ષ કરી પી લ્યો આંતરડામાં ગંઠાઈ ગયેલો વર્ષો જૂનામાં જૂનો મળ બહાર નીકળી જશે Digital Gujarat Info

  1. Pingback: મોંઘી દવાઓ કરતા પણ ખુબ ફાયદાકારક છે આ તેલ નાની મોટી દરેક સમસ્યાનો છે આ રામબાણ ઈલાજ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *